Zapytanie ofertowe z dn. 22.08.2017r. - Zestaw do filtracji próżniowej, eksykator szafkowy, ultrametr, waga laboratoryjna, konduktometr, termometr i higrometr.


I.  Zamawiający

GT85 Polska Sp.  z o.o., ul. Tokarska 9B, 20-210 Lublin

II. Postanowienia ogólne
   
1.    Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2.    Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
3.    Postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy GT85 Polska Sp. z o.o. celem uruchomienia oferty usług B+R laboratorium chemicznego, świadczonych na zlecenie podmiotów z sektora motoryzacyjnego, elektrochemicznego, budowlanego, maszynowego, medycznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Badania i Innowacje, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Umowa o dofinansowanie nr RPLU.01.03.00-06-0030/16.
4.    Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez ogłoszenie na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są zestaw do filtracji próżniowej, eksykator szafkowy, ultrametr, waga laboratoryjna, konduktometr, termometr i higrometr.

1. Próżniowy metalowy zestaw do filtracji próżniowej służy do oznaczania zanieczyszczeń. Jest to kompaktowy system wyposażony w bezolejową pompę próżniową oraz zestaw filtracyjny ze spiekiem szklanym.

Minimalne parametry techniczne:
ZESTAW FILTRACYJNY
•    3 stanowiskowy
•    przystosowany do filtrowania wielu próbek jednocześnie
•    do filtrów membranowych o średnicy 47 i 50mm
•    w całości wykonany z ze stali nierdzewnej
•    3 x lejek 300 ml
   

POMPA PRÓŻNIOWA
•    bezolejowa, chemoodporna
•    wydajność min. 20l/min
•    głośność nie większa niż 53db

POZOSTAŁE ELEMENTY ZESTAWU
•    wąż silikonowy VMQ do pracy w próżni 6/12 mm - 2m
•    kolba próżniowa 2L z króćcem szklanym, średnica otworu 60mm
•    korek silikonowy przezroczysty 56x65x45mm z otworem na rurkę szklana o długości ok. 12cm z króćcem do węża

KOD CPV
42912100-3
Nazwa kodu CPV
Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy.

2. Eksykator szafkowy to urządzenie służące do przechowywania i suszenia próbek w kontrolowanych warunkach bez dostępu wilgoci. Swoją szczególną przydatność znajduje przy odparowywaniu próbek, stabilizacji ich wagi po procesie suszenia oraz przechowywania ich w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności.

Minimalne parametry techniczne:
•    transparentny
•    pojemność całkowita min. 45L
•    wym. zewn. (szer. x gł. x wys.)  min. 310 x 375 x 525 mm
•    pow. użytkowa wewn. (szer. x gł. x wys.) min. 260 x 330 x 480 mm
•    temperatura użytkowania od -20°C do +70°C
•    zintegrowany cyfrowy termohigrometr
•    4 przestawialne pólki z PMMA
•    wanienka podłogowa na środek suszący
•    żel osuszający, wskaźnikowy 500g


KOD CPV
38000000-5
Nazwa kodu CPV
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3. Miernik do badania grubości, barwy i połysku anodowanych powłok barwionych. Przyrząd umożliwia pomiar grubości powłoki niemagnetycznej na podłożu magnetycznym i niemagnetycznym takim jak aluminium, brąz, miedź. Ultrametr to nowoczesne i precyzyjne urządzenie wykorzystujące zaawansowane mikroprocesorowe układy sterowania, gdzie mierzą grubość wszelkich powłok niemagnetycznych, takich jak:  lakier, pokrycia antykorozyjne itp. Ultrametr znajduje zastosowanie w przemyśle i usługach. Doskonale sprawdza się przy pomiarach grubości powłok zabezpieczających.

Minimalne parametry techniczne:
•    pomiar grubości suchych powłok na podłożach metalowych magnetycznych (żelaznych/stalowych) i niemagnetycznych (metale kolorowe)
•    zakres pomiarowy min. od 0 do 3mm
•    min. 60 odczytów/minutę.
•    dokładność pomiarów min. 2%
•    żywotność akumulatora przy 60 odczytach/min co najmniej 15 godzin ciągłej pracy
•    temperatura pracy od -10°C do +50°C
•    sonda lub sondy pomiarowe proste na przewodzie w zakresie pomiarowym wskazanym powyżej
•    możliwość pomiaru na powierzchniach płaskich, zakrzywionych i zaokrąglonych
•    wyświetlacz LCD min. 2”
•    menu w języku polskim
•    wymienne sondy pomiarowe
•    obudowa odporna na kurz, wodę i uderzenia
•    wyświetlacz odporny na zarysowania i rozpuszczalniki.
•    futerał
•    akumulator
•    przewód USB
•    oprogramowanie umożliwiające robienie statystyki z pomiarów
•    waga max 250g
•    gwarancja 24 miesiące na miernik oraz min. 12 miesięcy na sondę

KOD CPV
38000000-5
Nazwa kodu CPV
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4. Wagi laboratoryjne charakteryzują się dokładnym oraz szybkim pomiarem, dzięki temu często stosowane są w warunkach laboratoryjnych.

Minimalne parametry techniczne:
•    obciążenie max 4500 g
•    obciążenie min. 3900 mg
•    dokładność odczytu 10 mg
•    powtarzalność 10 mg
•    liniowość ±20 mg
•    dryft czułości 2 ppm/°C w temperaturze od +10°C do +40 °C
•    czas stabilizacji max 1,5 s
•    kalibracja wewnętrzna (automatyczna)
•    kalibracja zewnętrzna
•    wyświetlacz LCD (z podświetleniem)
•    temperatura pracy od +10°C do +40 °C
•    szalka ze stali nierdzewnej
•    wymiar szalki min. 190×190 mm
•    masa brutto max 6 kg
•    legalizacja M17
•    zasilanie 230V


KOD CPV
38000000-5
Nazwa kodu CPV
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5. Konduktometr służy do badania przewodności. Przewodność jest parametrem opisującym elektryczne właściwości badanego roztworu. Urządzenie przy badaniach posłuży do oceny stężenia roztworów wodnych w miarę ich eksploatacji.

Minimalne parametry techniczne:
•    służy do pomiarów przewodności, zasolenia, TDS i oporności
•    zakres przewodności nie mniejszy niż 0.05 μS/cm ... 1000 mS/cm
•    zakres zasolenia nie mniejszy niż 0.00 psu ... 80.00 psu
•    zakres TDS nie mniejszy niż 0.00 mg/L ... 1000g/L
•    zakres oporności nie mniejszy niż 0.00 MOhm*cm ...100 MOhm*cm
•    dokładność pomiaru przewodności nie gorsza niż +/- 0.5%
•    kolorowy wyświetlacz TFT, nie mniejszy niż 4.0 cala
•    w zestawie z czujnikiem konduktometrycznym i saszetkami do kalibracji

CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY
•    K = 0.57 /cm
•    zakres 0.01 – 1000 mS/cm
•    układ scalony z ID czujnika dostosowany do wymagań GLP
•    kabel min.1m ( mini DIN )
•    temperatura 0 °C – 100 °C

KOD CPV
38000000-5
Nazwa kodu CPV
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

6. Przyrząd do pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza. Może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury) oraz pomiaru wilgotności przy urządzeniach pomiarowych. W badaniach również do określania wilgotności powietrza pomieszczeń w miejscu gdzie będą przechowywane próbki detali w celu określenia przydatności powłok ochronnych na czas składowania i magazynowania.

Minimalne parametry techniczne:
•    ciągły pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrz
•    duży, czytelny wyświetlacz LCD, 2-liniowy
•    zakres od -10°C do +70 °C oraz od 2 do 98 %RH
•    dokładność ±0,5 °C (przy +25 °C) oraz ±2 %RH (2 do 98 %RH)
•    rozdzielczość 0,1 °C oraz 0,1 %RH
•    szybkość pomiaru nie gorsza niż 20 s
•    wzorcowany w co najmniej 5 dowolnych punktach temperatury i wilgotności


KOD CPV
38000000-5
Nazwa kodu CPV
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni
z udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z zapisami pkt. 9 niniejszego Zapytania ofertowego.

V. Kryteria oceny oferty

Ocena złożonych w ramach postępowania ofert będzie odbywała się według następujących kryteriów:

1)    Kryterium dopuszczające do oceny oferty:
a)    spełnienie wymagań formalnych – przedstawienie wszystkich wymaganych informacji w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b)    spełnienie wszystkich wymagań parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia

Wymagania formalne:
1.    Oferta powinna zawierać informację o:
-  wysokości kosztów zakupu (opakowanie, załadunek, rozładunek, transport, montaż i in. jeśli występują)
-  terminie dostawy,
-  czasie gwarancji,
-  kosztach uruchomienia i szkolenia.
2.    Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
3.    Złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń/dokumentów i dołączenie ich w odpowiedniej formie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.
4.    Termin dostawy –do 26 września 2017.
5.    Gwarancja min. 24 m-ce.
6.    Sposób płatności:
7.    - zaliczka 10% - płatna w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą,
8.    - pozostałe 90% - płatne w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

2)    Kryterium podlegające ocenie po spełnieniu kryterium dopuszczającego:
a)    całkowita cena netto – 100%


VI. Sposób dokonywania oceny spełnienia kryteriów, informacja o wagach procentowych przypisanych do kryteriów oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Zamawiający będzie oceniał oferty dwuetapowo:
1.    Kryteria dopuszczające udział w postępowaniu:

a)    Spełnienie wszystkich wymagań formalnych
b)    Spełnienie wszystkich wymagań parametrów technicznych.
Oferty nie spełniające wszystkich ww. kryteriów zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie punktowej.

2.    Kryterium oceny ofert dopuszczonych do procedury konkursowej:

a) Całkowita cena netto – 100%

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

P = Cmin/Coferty badanej x 100% x 100 pkt

gdzie:
P – liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”
Cmin– najniższa całkowita cena netto wraz z kosztami zakupu ze wszystkich (w PLN), zaproponowanych przez Wykonawców
Coferty badanej–całkowita cena netto wraz z kosztami zakupu oferty badanej (w PLN)
100 pkt – maksymalna ilość punktów, którą może uzyskać oferta

Zamawiający wybierze ofertę, która po spełnieniu wszystkich warunków parametrów technicznych otrzyma najwyższą punktację w kryterium ‘Cena’.

VII. Termin i sposób składania ofert, osoba do kontaktu

Zamawiający umożliwia składanie ofert w następujący sposób:
- pocztą elektroniczną na adres sylwester.juda@gt85.com.pl
- osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Tokarska 9B, 20-210 Lublin
- pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego, ul. Tokarska 9B, 20-210 Lublin

Oferty należy składać do 29.08.2017r. włącznie do godziny 15.00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Grzegorz Jurkiewicz – mail: grzegorz.jurkiewicz@gt85.com.pl, tel. +48 795 466 772


VIII. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia – do 26 września 2017r.

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego, tj. ul. Tokarska 9B, 20-210 Lublin.


IX. Wykluczenia oferentów

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


X. Postanowienia końcowe


1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
2.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.    Złożenie oferty nie powoduje powstania zobowiązań wobec stron.
4.    Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5.    W przypadku, gdy cena podana w ofercie będzie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia tej waluty na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonywania wyboru oferty.
6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe podlegają odrzuceniu.
7.    Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
8.    Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na własnym druku, pod warunkiem umieszczenia w niej wszystkich wymaganych elementów i oświadczeń, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
9.    Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 należy dołączyć:
a)    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
10.    Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń/dokumentów lub dołączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
11.    Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza.
12.    W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
13.    Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać wyższych cen niż zaoferowane w pierwotnych ofertach.
14.    Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
15.    Każdy z oferentów zostanie poinformowany w formie pisemnej bądź drogą mailową o wyniku postępowania.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie

3. Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017r. - wersja PDF

 

Wróć